Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

II i III ETAP PODPISANIA UMOWY - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dodano: 2017-09-29 / wyświetleń: 876

UWAGA!!!! Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w

Stowarzyszeniu „CREP” w 2 egzemplarzach:

1. Aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji - Załącznik nr 1 do biznes planu zgodny z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie informującym o wynikach oceny oraz kwotą wkładu własnego (wersja papierowa).

Ważne!! Harmonogram składają wszyscy Uczestnicy Projektu, gdyż niezbędne jest dokonanie zmian w harmonogramie dotyczące miesięcy ponoszenia wydatków.   

2. aktualną sekcję D-1 biznes planu zgodną z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie oraz specyfikacją techniczną sprzętów.

3. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 1 – pobierz)

4. wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej

5. wydruk z rejestru REGON

6. dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

7. deklaracje ZUS (zgłoszenie) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

8. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - (załącznik nr 2 - pobierz)

9. zobowiązanie do przeznaczenia odzyskanego VAT na działalność firmy (załącznik nr 3 – pobierz)

10.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 - pobierz)

 

Informujemy, iż należy ZAŁOŻYĆ firmę do 05.10.2017, natomiast data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż 09.10.2017 r.

 

Etap III – przygotowanie i podpisanie umowy

 

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa, a Uczestnik projektu zostanie zaproszony na podpisanie umowy.

 

Z każdym Uczestnikiem projektu zostanie ustalony termin podpisania umowy, telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika Projektu (jeżeli UP jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem projektu Uczestnik projektu zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki inwestycyjne.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X