Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

I, II i III ETAP PODPISYWANIA UMOWY

Dodano: 2017-10-16 / wyświetleń: 937

Do dnia 20.10.2017r. należy przedstawić oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia oraz przedstawić upoważnienie do sprawdzenia w systemie BIG InfoMonitor i KRD

 

Forma dostarczenia:

Dokumenty należy dostarczyć osobiście 

  1. Oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami – załącznik nr 1 – pobierz 
  2. Upoważnienie do sprawdzenia w systemie InfoMonitor i KRD Uczestnik projektu (UP) oraz małżonek UP

            załącznik nr 2 – osoby fizyczne – pobierz

            załącznik nr 3 – przedsiębiorcy – pobierz

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezelaganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - Uczestnik projektu

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu Uczestnicy projektu, którym została przyznana dotacja inwestycyjna zobowiązani są wybrać dwie formy zabezpieczeń (zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 9) tj.:

  1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poręczeniem wekslowym (aval) – OBLIGATORYJNIE KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PROJEKTU
  2. Poręczenie osoby fizycznej (1 lub 2 osoby – zgodnie z zapisami w § 10 ust. 9 pkt b)
  3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
  4. Ustanowienie hipoteki
  5. Zastaw na prawach lub rzeczach
  6. Blokada rachunku bankowego
  7. Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Stowarzyszenie „CREP” ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika projektu form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które uznane zostaną za ostateczne. Niezaakceptowanie zabezpieczenia może nastąpić w przypadku, gdy wybrana forma zabezpieczenia nie pokrywa w całości zobowiązań (przyznanej dotacji). W tym przypadku Stowarzyszenie „CREP” ma prawo zaproponować dodatkowe zabezpieczenie z w/w katalogu. Ważne informacje w przypadku wyboru następujących form:

Weksel in blanco – wystarczy informacja w zał. nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w Stowarzyszeniu w trakcie podpisania umowy i wypełniany na miejscu)

Poręczenie osoby fizycznej – w przypadku wyboru tej formy należy:

1. W załączniku nr 1 wpisać nazwiska osób, które będą poręczycielami,

2. Kwestionariusz poręczyciela i małżonka (załącznik nr 4 – pobierz).

3. Przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące.(załącznik nr 5 – pobierz)

4. Przedłożyć upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela/li w systemie

Infomonitor i KRD

załącznik nr 2 – osoby fizyczne – pobierz

załącznik nr 3 – przedsiębiorcy – pobierz,

Dokumenty od poręczyciela (emeryt): 
- kserokopia waloryzacji emerytury 
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
- kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)
- ostatni przelew na konto emerytury

Dokumenty od poręczyciela (rencista): 
- kserokopia waloryzacji renty
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
- kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)
- ostatni przelew na konto renty

- kserokopia legitymacji rencisty/decyzja o przyznaniu renty

Dokumenty od poręczyciela (pracujący-umowa o pracę): 
- zaświadczenie o dochodach z pracy na druku Stowarzyszenia „CREP” (w załączeniu)
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
-  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)

Dokumenty od poręczyciela (rolnik - minimum 15 hektarów ziemi): 
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych (oryginał)
- zaświadczenie z KRUS-u o niezaleganiu (oryginał), 
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument), 
-  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (w załączeniu)
- upoważnienie przedsiębiorcy (w załączeniu)

Jeśli poręczycielem ma być osoba prowadząca działalność gospodarczą wówczas należy dostarczyć następujące dokumenty: 
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
- zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał) - ważne 30 dni, 
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (oryginał) - ważne 30 dni, 
- pit roczny za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia, 
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek(w załączeniu)
- upoważnienie przedsiębiorcy (w załączeniu)
-  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (w załączeniu)
- podsumowanie przychodów za bieżący okres, od początku bieżącego roku

 

Ważna informacja- PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY

 

akt notarialny o poddaniu się egzekucji – należy wskazać tę formę w zał. nr 1 i dołączyć dodatkowe oświadczenie załącznik nr 6 - pobierz

Akt notarialny należy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na otrzymanie dotacji inwestycyjnej. Jeśli osoba wybierze tą formę zabezpieczenia to drugą formą zabezpieczenia nie może być weksel in blanco.

ustanowienie hipoteki – należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami

Poręczenie bankowe – należy przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości.

Zastaw na prawach i rzeczach – należy przedstawić wycenę akredytowanego rzeczoznawcy podlegających zastawowi ( nie mogą być to rzeczy zakupione z dotacji inwestycyjnej ).

Blokada rachunku bankowego – należy podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku.

Poręczenie Funduszu Poręczeniowego – należy przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości

 

UWAGA!!!! Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w

Stowarzyszeniu „CREP” w 2 egzemplarzach:

1. Aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji - Załącznik nr 1 do biznes planu zgodny z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie informującym o wynikach oceny oraz kwotą wkładu własnego (wersja papierowa).

Ważne!! Harmonogram składają wszyscy Uczestnicy Projektu, gdyż niezbędne jest dokonanie zmian w harmonogramie dotyczące miesięcy ponoszenia wydatków.   

2. aktualną sekcję D-1 biznes planu zgodną z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie oraz specyfikacją techniczną sprzętów.

3. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 1 – pobierz)

4. wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej

5. wydruk z rejestru REGON

6. dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

7. deklaracje ZUS (zgłoszenie) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

8. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - (załącznik nr 2 - pobierz)

9. zobowiązanie do przeznaczenia odzyskanego VAT na działalność firmy (załącznik nr 3 – pobierz)

10.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 - pobierz)

 

Informujemy, iż należy ZAŁOŻYĆ firmę do 20.10.2017, natomiast data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż 23.10.2017 r.

 

Etap III – przygotowanie i podpisanie umowy

 

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa, a Uczestnik projektu zostanie zaproszony na podpisanie umowy.

 

Z każdym Uczestnikiem projektu zostanie ustalony termin podpisania umowy, telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika Projektu (jeżeli UP jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem projektu Uczestnik projektu zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki inwestycyjne.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X